Όταν οι ομοιοπαθητικοί απαντούν, προκαλούν γέλιο

3

Πριν μερικές μέρες, το Αμερικάνικο FTC (Federal Trade Commission, Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου), της οποίας ο ρόλος είναι να προστατεύει τον Αμερικάνο καταναλωτή, έβγαλε ανακοίνωση στην οποία λέει πως τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα δεν προσφέρουν τίποτα και δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να δείχνουν πως η ομοιοπαθητική έχει αποτέλεσμα.

Με βάση αυτό, η FTC ζητάει να μην γράφουν τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα πως γιατρεύουν συγκεκριμένες ασθένειες. Σε ένα κόσμο πνιγμένο στο ροδόνερο και τις νεράιδες, στις αυταπάτες και τις απάτες, πρόκειται για μια σπάνια νίκη για την επιστήμη και ελπίζω μόνο το πρώτο βήμα μιας και η ομοιοπαθητική είναι The One Fraud to rule them all, για να παραφράσω τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι ομοιοπαθητικοί ένιωσαν την ανάγκη να απαντήσουν στην FTC με μια επιστολή που μπορείτε να βρείτε εδώ.

weblogo

Πρόκειται για μια επιστολή στην ουσία, αν το δεις επιστημονικά, παραδέχονται όσα λέμε εμείς οι κακοί σκεπτικιστές που μας πληρώνουν οι φαρμακευτικές, για την ομοιοπαθητική είναι αληθινά. Ας δούμε μερικά αποσπάσματα.
The American Institute of Homeopathy applauds the Federal Trade Commission’s (FTC) goal of protecting the American public from false advertising claims, but in a recent circumstance we believe the FTC has overstepped its jurisdictional bounds and promulgated false information in what appears to be a bid to restrict health care choices available to the American public.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ομοιοπαθητικής επικροτεί την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) της οποία στόχος είναι η προστασία του αμερικανικού κοινού από ψευδείς ισχυρισμούς στις διαφημίσεις, αλλά στη πρόσφατη περίπτωση πιστεύουμε ότι η FTC έχει υπερβεί τα όρια της και δημοσίευσε ψευδείς πληροφορίες σε κάτι που φαίνεται να είναι μια προσπάθεια να περιορίζουν τις επιλογές υγείας που είναι διαθέσιμες στο αμερικανικό κοινό.
Από τη πρώτη παράγραφο ξεκινάμε τα γέλια γιατί τι είναι η ομοιοπαθητική παρά ένας μεγάλος ψευδής ισχυρισμός! Όπως έχουμε πει πολλές φορές η διάλυση του ενεργού συστατικού είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να εντοπιστεί στο τελικό διάλυμα. Συνεπώς όλοι οι ισχυρισμοί που κάνει η ομοιοπαθητική βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στις δυνάμεις του νερού, αν έχει κάποιες.

Συνεχίζει:
1. “Homeopathy… is based on the view that disease symptoms can be treated by minute doses of substances that produce similar symptoms…”

Homeopathy is not based on a “view” or an opinion. It is based on reliable, reproducible, clinically acquired, empiric evidence gathered through two centuries of corroborated data, assisted by thousands of practitioners worldwide, demonstrating the actions of different medicinal substances in living systems, aka: the science of homeopathy. In fact, the homeopathic scientific community were pioneers of the modern scientific method including the widespread adoption of blinded and placebo controlled studies in 1885, decades before conventional medicine.

Homeopathy is not based on a theory or on conjecture, but on principles that have been confirmed by long-studied clinical data, meticulously gathered and analyzed over many years.

1. «Η Ομοιοπαθητική … βασίζεται στην άποψη ότι τα συμπτώματα της νόσου μπορούν να αντιμετωπιστούν με μικροσκοπικές δόσεις των ουσιών που προκαλούν παρόμοια συμπτώματα …

«Η ομοιοπαθητική δεν βασίζεται σε μια «άποψη» ή γνώμη. Βασίζεται σε αξιόπιστα, αναπαράξιμα, κλινικά, εμπειρικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω δύο αιώνες επιβεβαιωμένων δεδομένων, επικουρούμενη από χιλιάδες επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας τις ενέργειες των διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών σε ζωντανούς οργανισμούς, γνωστή και ως: η επιστήμη της ομοιοπαθητικής. Στην πραγματικότητα, η ομοιοπαθητική επιστημονική κοινότητα ήταν πρωτοπόροι της σύγχρονης επιστημονικής μεθόδου, συμπεριλαμβανομένης της ευρείας υιοθέτησης της τυφλής και ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο μελέτης το 1885, δεκαετίες πριν από τη συμβατική ιατρική. Η ομοιοπαθητική δεν βασίζεται σε μια θεωρία ή σε εικασίες, αλλά σε αρχές που έχουν επιβεβαιωθεί από κλινικά δεδομένα, σχολαστικά συγκεντρωμένα και αναλυμένα κατά τη διάρκεια πολλών ετών.


Πραγματικά αστείος ισχυρισμός, ειδικά αν προσέξεις πως για αυτόν το ισχυρισμό αναφέρεται ως πηγή ένα άρθρο του 1885 που μιλάει για «ομοιοπαθητικές αποδείξεις».

Αρχικά να πούμε πως σε πάμπολλες συζητήσεις με ομοιοπαθητικούς συνεχώς μου υπενθυμίζουν πως η ομοιοπαθητική δεν μπορεί να ελεγχθεί από double-blind ελέγχους, αυτούς δηλαδή που η ανακοίνωσή τους λέει πως εφηύραν!

Σχετικά με τις «ομοιοπαθητικές αποδείξεις», πρόκειται για καταγραφή των εμπειριών ασθενών που πήραν μια ομοιοπαθητική ουσία. Οι ασθενείς αυτοί καταγράφουν όλα όσα αισθάνθηκαν αφού πήραν την ουσία, ακόμα και τα όνειρά τους. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν αυτές οι καταγραφές μπορούν να βοηθήσουν σε οτιδήποτε εκτός της ερμηνείας ονείρων.

Η επόμενη αντίρρηση που έχουν είναι:
2. “Many homeopathic products are diluted to such an extent that they no longer contain detectable levels of the initial substance.”

While the dilution and succussion process of formulating homeopathic medicines does reduce the concentration (and the toxicity) of the original substances, detectable amounts of these materials remain quantifiable in the form of nanoparticles dispersed throughout.4 Multiple independent laboratories, worldwide have confirmed that these nanoparticles persist,5 and that they are biologically active.6 Many other homeopathic products (particularly those sold OTC and described as “low potency”) have dilute amounts of the original substance that remain chemically detectable by straightforward titration

2. «Πολλά ομοιοπαθητικά φάρμακα αραιώνονται σε τέτοιο βαθμό που αυτά δεν περιέχουν πλέον ανιχνεύσιμα επίπεδα της αρχικής ουσίας.»

Ενώ η διαδικασία αραίωσης και ανακίνησης στη διαμόρφωση ομοιοπαθητικών φάρμακων δεν μειώνει τη συγκέντρωση (και την τοξικότητα) των αρχικών ουσιών, ανιχνεύσιμες ποσότητες αυτών των υλικών παραμένουν ποσοτικά στην μορφή νανοσωματιδίων διεσπαρμένα σε όλο το διάλυμα. 4 πολλαπλά ανεξάρτητα εργαστήρια, σε όλο τον κόσμο έχουν επιβεβαιώσει ότι αυτά τα νανοσωματίδια παραμένουν, 5 και ότι είναι βιολογικά ενεργά. 6 Πολλά άλλα ομοιοπαθητικά φάρμακα (ιδιαίτερα εκείνων που πωλούνται OTC και περιγράφονται ως «χαμηλής ισχύος») έχουν αραιωθεί τα ποσά της αρχικής ουσίας που παραμένουν χημικά ανιχνεύσιμα με απλό έλεγχο.


Να ξεκαθαρίσουμε πως τα νανοσωματίδια υπάρχουν μόνο στη φαντασία των ομοιοπαθητικών. Ευτυχώς για εμάς η φυσική και η χημεία έχουν προχωρήσει πολύ και ξέρουμε πλέον από τι αποτελείται η ύλη. Νανοσωματίδια δεν υπάρχουν όπως τα θέλει η ομοιοπαθητική.

Τα νανοσωματίδια αποτελούν μορφή της ύλης εύρους 1-100 νανόμετρα και η έρευνα για τη χρήση νανοφορέων φαρμάκων αφορά τη χρήση νανοσωματιδίων που μεταφέρουν φαρμακευτικές ουσίες όχι νανοσωματίδια-φάρμακα. Επίσης πρόκειται για καθαρά πειραματικό κλάδο και υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και η διαδικασία ομοιοπαιθητικής αραίωσης δεν αποτελεί μέθοδο σύνθεσης νανοσωματιδίων ούτε για φαρμακευτική ούτε για κάποια άλλη χρήση. Θα πρέπει λοιπόν να μας πει κάποιος ομοιοπαθητικός ποια από τα σωματίδια που γνωρίζουμε πως υπάρχουν είναι αυτά που μεταφέρουν την ενέργεια της ουσίας και με ποιο τρόπο. Τα υπόλοιπα είναι απλώς αερολογίες.

Επόμενο
3. “…homeopathic product claims are not based on modern scientific methods…”

This statement is false and misleading. The active ingredients within most OTC homeopathic products have hundreds or thousands of case reports from physicians who have used these medicines. These reports of direct clinical experiences establish a collective, real-world dataset that demonstrates which conditions have been observed to respond to treatment. Such historical data is similar to the types of information used to demonstrate effectiveness for many conventional OTC medicines on the market today.

3. «… οι ισχυρισμοί των ομοιοπαθητικών προϊόντων δεν βασίζονται σε σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους … «

Αυτή η δήλωση είναι ψευδής και παραπλανητική. Τα ενεργά συστατικά στα περισσότερα OTC ομοιοπαθητικά προϊόντα έχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες αναφορές περιστατικών από γιατρούς που έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα φάρμακα. Αυτές οι εκθέσεις των άμεσων κλινικών εμπειριών δημιουργούν μιας συλλογή, δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στον πραγματικό κόσμο που δείχνουν υπό ποιες συνθήκες έχουν παρατηρηθεί να ανταποκριθεί να ανταποκρίνονται στη θεραπεία. Τέτοιες ιστορικά στοιχεία είναι παρόμοια με τους τύπους των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα για πολλά συμβατικά φάρμακα OTC στην αγορά σήμερα.


Αυτό που περιγράφουν παραπάνω δεν είναι τίποτε άλλο από ανεκδοτολογικές αναφορές. Δεν πρόκειται για οργανωμένες έρευνες αλλά αναφορές του είδους «το πήρε η θεία μου και σώθηκε». Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη παράγραφο που να δείχνει κάτι που δεν ξέραμε, δηλαδή πως η ομοιοπαθητική δεν είναι βασισμένη σε επιστημονικά στοιχεία.

Έχει και άλλα, πολλά άλλα κωμικά σημεία η ανακοίνωση, αλλά δεν έχω χρόνο ούτε κουράγιο να γελάω τόσο πολύ. Όποιος έχει διάθεση ας διαβάσει την ανακοίνωση μόνος του. Μνημείο κωμωδίας και παραλογισμού.

Παρά τις ανακοινώσεις και τις διάφορες δηλώσεις, μέχρι και σήμερα, δεν έχει προσφερθεί ούτε ένα στοιχείο που να θεωρείται επιστημονικό και το οποίο να δείχνει πως η ομοιοπαθητική είναι αποτελεσματική.

Περιμένουμε με αγωνία την επόμενη ανακοίνωση. Αυτές τις εποχές έχουμε ανάγκη το γέλιο.

 

Greek Sceptic

Θοδωρής Μαγουλάς

Αρθρογράφος - Ερευνητής at ellinika hoaxes
Θοδωρής Μαγουλάς

Latest posts by Θοδωρής Μαγουλάς (see all)